Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH TTCL Việt Nam
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn
Thời gian Đang triển khai
Phạm vi công việc
  • Tiện mặt bích đường ống, thiết bị đủ các size.
  • Cho thuê nhân lực siết bu lông bằng máy thủy lực.
Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống, thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ facing mặt bích, cho thuê nhân lực

Tiện (facing) mặt bích đường ống - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Dự án khác