Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thời gian 09 / 2023 - 10 / 2023
Phạm vi công việc

Tháo, siết bu lông các mặt bích đường ống khu vực Boiler - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án khác