Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh - SCG
Dự án/Địa điểm Nhà máy Xi măng Sông Gianh
Thời gian 01 / 2024 - 02 / 2024
Phạm vi công việc

Đại tu Tuabin - Máy phát, sửa chữa các van hơi nước phân xưởng WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát WHR

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Dự án khác