Chủ đầu tư/Khách hàng Tổng Công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Dự án/Địa điểm Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Thời gian 03 / 2023
Phạm vi công việc

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt bằng máy áp lực cao.

Vệ sinh ống trao đổi nhiệt - Bảo dưỡng tổng thể

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Vệ sinh ống trao đổi nhiệt - Bảo dưỡng tổng thể

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Vệ sinh ống trao đổi nhiệt - Bảo dưỡng tổng thể

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Dự án khác