Trụ sở chính

Xưởng cơ khí

  • Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Điện thoại: (+84) 989 041 332

Khách sạn

  • Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Điện thoại: (+84) 2378 955 555

Mr. Khoa Năng Công

Tổng Giám đốc

Mr. Hoàng Chương

P. Tổng giám đốc

Mr. Phạm Văn Tính

TP. Kinh tế - Kĩ thuật