Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Xem album  
Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Xem album  
Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Xem album