Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH TTCL Việt Nam
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn
Thời gian Đang triển khai
Phạm vi công việc

Siết bu lông mặt bích đường ống, mặt bích thiết bị bằng máy siết bu lông thủy lực.

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích

Siết bu lông mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn

Dự án khác