Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Chính sách an toàn

Hội Đồng Thành Viên, Ban Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Megarig Industries nhận thức đầy đủ và coi trọng công tác an toàn, sức khoẻ và môi trường, đồng thời chịu trách nhiệm chủ trì việc thiết lập, vận hành, kiểm soát, đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý nhằm đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động và bảo vệ môi trường liên tục, thường xuyên trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Untitled.jpg

 
MEGARIG INDUSTRIES COMPANY LIMITED.

Tin nổi bật