close

Thông tin dự án

Dự án

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phạm vi công việc

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D đạt tiêu chuẩn G1.0 ISO 1940

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

08/2020 - 09/2021

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình (MICCO)

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

07/0209 - 08/2019

Chủ đầu tư

Tổng công ty phát điện 3 - EVNGENCO3

Địa điểm

Bình Thuận - Việt Nam

Thời gian

09/2018 - 10/2018

Chủ đầu tư

Nhà máy Thủy điện Nậm Ngần

Địa điểm

Hà Giang - Việt Nam

Thời gian

01/10/2019 - 30/10/2019