close

Thông tin dự án

Dự án

Cân bằng động cánh bơm 022-P-216A - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phạm vi công việc

Cân bằng động cánh bơm 022-P-216A đạt tiêu chuẩn G1.0 ISO 1940

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2022 - 04/2022

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty Hóa chất mỏ MICCO - ANP Thái Bình

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

01/02/2019 - 15/02/2019

Chủ đầu tư

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình (MICCO)

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

07/0209 - 08/2019

Chủ đầu tư

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa điểm

Quảng Ngãi - Việt Nam

Thời gian

20/07/2020 - 30/09/2020