close

Thông tin dự án

Dự án

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Phạm vi công việc

Sữa chữa, khắc phục độ rung gối số 3,4 Máy phát điện tổ số 1

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

05/2022 - 06/2022

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty Hóa chất mỏ MICCO - ANP Thái Bình

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

11/2020 - 11/2020

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2022 - 04/2022

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần DAP Số 2 - Vinachem

Địa điểm

Lào Cai - Việt Nam

Thời gian

06/01/2019 - 18/01/2019